Αναζήτηση


Ν.Ε.Π.Α.: Ναυτική Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής είναι η εταιρεία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3182/03 και αποκλειστικό σκοπό έχει την απόκτηση, εκμετάλλευση ή την διαχείρηση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τον Ν. 2743/1999.
Μια εταιρεία Ν.Ε.Π.Α. αποκτά τη νομική της μορφή από τη στιγμή που καταχωρείται το καταστατικό της στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. του Υ.Ε.Ν..
Μια εταιρεία Ν.Ε.Π.Α. χρειάζεται για να ιδρυθεί τουλάχιστον δύο ιδρυτές καθένας από τους οποίους διαθέτει κάποιο ποσοστό μετοχών της εταιρείας.
Ο εταιρικός σκοπός της εταιρείας μπορεί να είναι η απόκτηση κυριότητας, η εκμετάλλευση ή η διαχείρηση είτε ιδιόκτητων είτε ιδιοκτησίας τρίτων πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία τα οποία χαρακτηρίζονται έτσι βάσει του Ν 2743/1999.
Από λογιστικής άποψης μια εταιρεία Ν.Ε.Π.Α. ανάλογα με τον εταιρικό της σκοπό υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων ΄Β ή ΄Γ κατηγορίας.
Η επωνυμία της εταιρείας πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις λέξεις Ν.Ε.Π.Α. καθώς και τον διακριτικό τίτλο με τον οποίο θα αποκαλείται η εταιρεία και θα αποκλείεται έτσι οποιαδήποτε σύγχυση με άλλη.
Η εταιρεία διοικείται από το Δοιηκητικό Συμβούλιο το οποίο υποχρεωτικά είναι τουλάχιστον τριμελές. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να είναι και οι ιδρυτές της εταιρείας.

Τέλος, η εταιρεία εκπροσωπείται από κάποιο πρόσωπο του Δ.Σ. το οποίο δρά ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της. Είναι δε υποχρεωτική η εγγραφή του νόμιμου εκπροσώπου στο Τ.Α.Ν.Π.Υ. εφόσον είναι παλαιός ασφαλισμένος δηλαδή πριν την 01/01/1993. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ζητηθεί απαλλαγή απο το ταμείο.

« πίσω